افتتاح شعبه خیابان ولیعصر یاسمین

شعبه خیابان ولیعصر تهران در تاریخ ۱۸ دی، ساعت ۱۷ افتتاح خواهد شد.