طرح بردو

تخت ۱۴۰*۲۰۰

takht

عرض : ۱۸۵

عمق : ۸۵

ارتفاع : –

تخت ۱۶۰*۲۰۰

takht

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

جالباس ۳ درب ۱۳۵

komod

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

دراور ۱۲۰

deraver

عرض : ۹۵

عمق : ۵۰

ارتفاع : ۱۸۶

پاتختی

patakhti

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –

قاب آیینه

deraver

عرض : –

عمق : –

ارتفاع : –