طرح ژینو

کمد صد و بیست ۱,۴۵۰,۰۰۰
کتابخانه ۸۰۰,۰۰۰
تخت ۲۰۰*۹۰ ۸۹۰,۰۰۰
تخت ۲۰۰*۱۲۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
دراور ۷۳۰,۰۰۰
قاب آینه ۲۸۵,۰۰۰
پاتختی ۲۸۵,۰۰۰
میز تحریر ۹۹۰,۰۰۰