طرح ژینو

کمد صد و بیست ۱,۵۹۰,۰۰۰
کتابخانه ۸۸۰,۰۰۰
تخت ۲۰۰*۹۰ ۹۸۰,۰۰۰
تخت ۲۰۰*۱۲۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
دراور ۸۰۵,۰۰۰
قاب آینه ۳۱۵,۰۰۰
پاتختی ۳۱۵,۰۰۰
میز تحریر ۱,۰۹۰,۰۰۰