طرح ستیا

ﮐﻤﺪ ﺳﻪ در ۲,۸۵۰,۰۰۰
ﮐﻤﺪ دو در ۲,۴۵۰,۰۰۰
ویترین ۱,۸۵۰,۰۰۰
ﺗﺨﺖ دو ﻣﻨﻈﻮره ۲,۹۵۰,۰۰
دراور ۱,۷۵۰,۰۰۰
براکت ۳۰۰,۰۰۰