طرح پینولینو

تخت

500-500-تخت دو منظوره مدل پینولینو یاسمین

دراور

500-500-دراور 4 کشو مدل پینولینو یاسمین

ویترین

500-500-ویترین مدل پینولینو یاسمین

کمد

500-500-کمد لباس مدل پینولینو یاسمین