طرح ژولیت

کمد ۱,۹۹۰,۰۰۰
ویترین ۱,۳۷۵,۰۰۰
تخت دو منظوره ۲,۶۵۰,۰۰۰
تخت نوزادی ۱,۵۰۰,۰۰۰
دراور ۱,۵۰۰,۰۰۰
براکت ۲۸۰,۰۰۰