طرح کارمل

کمد ۸۵۰,۰۰۰
ویترین بزرگ ۷۷۵,۰۰۰
ویترین کوچک ۵۵۰,۰۰۰
تخت ۲۰۰*۹۰ ۸۰۰,۰۰۰
تخت دو منظوره ۱,۳۵۰,۰۰۰
تخت نوزادی ۸۵۰,۰۰۰
دراور ۶۰۰,۰۰۰
پاتختی ۲۹۵,۰۰۰
میز تحریر ۷۵۰,۰۰۰
میز تعویض ۲۲۵,۰۰۰
براکت ۱۱۰,۰۰۰
حفاظ ۱۷۰,۰۰۰